Giả Kim Thuật

Tên khác: Fullmetal Alchemist

Tác giả: Arakawa Hiromu

Thể loại: Action, Adventure, anime, Comedy, Drama, Fantasy, Sci-Fi, Shounen, Supernatural

Nguồn: finish

Nội Dung Truyện Tranh Giả Kim Thuật:

“‘Nhân loại không thể đạt được một cái gì đó mà không có thứ gì để trả lại. Để có được một thứ gì thì cần phải trao đổi một thứ gì đó có giá trị tương đương.’ Đó là nguyên tắc đầu tiên của quy luật hoán đổi cân bằng của giả kim thuật. Ngày nay, tất cả chúng ta đều tin tưởng rằng đó là sự thật đầu tiên và duy nhất trên thế giới.”

Close