Hương Bồ Mềm Như Tơ

Tên khác:

Tác giả: Tiểu Tiểu Sinh

Thể loại: Bách Hợp

Nguồn: daicakhongmacchip.wordpress.com

Nội Dung Hương Bồ Mềm Như Tơ:

Bách hợp, đô thị tình duyên, nguyên sang - cận đại
Daicakhongmacchip
Mậu Diệu, Lăng Vi, Đàm Tu Uyển..

Đôi khi thân tình và ái tình chỉ có khoảng cách bằng một ý niệm.

Cho nên được, mất chỉ cách nhau một con đường.

Điều chúng ta có thể làm chính là chỉ có thể kiên trì.

Có lẽ trong khi có người đợi nhưng người kia lại buông tay trước.

Để mặc người còn lại trải qua trăm cay nghìn đắng.
Close